Tiếng Anh giao tiếp căn bản cho người Mất gốc

Khóa học tiếng anh giao tiếp căn bản cho người mất gốc

Dám nói và tự tin khi nói tiếng Anh
Yêu thích học tiếng Anh
Có nền tảng và có thể giao tiếp được các tình huống đơn giản trong đời sống
Nền tảng học Tiếng Anh nâng cao phục vụ nghề nghiệp

Download Tiếng Anh giao tiếp căn bản cho người Mất gốc