Khóa học Lập trình C# nâng cao

Khóa học Lập trình C# nâng cao miễn phí

Tiếp tục series Lập trình C# với Khóa học Lập trình C# nâng cao

Có được kiến thức toàn diện về ngôn ngữ lập trình C#
Có khả năng phát triển phần mềm tương tác cơ sở dữ liệu bằng C#
Xây dựng được kiến trúc đa tầng trong C#
Là cơ sở để lập trình di động đa nền tảng với Xamarin
Là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu công nghệ mới LINQ

Download Khóa học Lập trình C# nâng cao

Loading...