Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

Download Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition – Phần mềm thiết kế 3D CAD hiệu quả

Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition là một ứng dụng ấn tượng, tập trung chính vào các cải tiến hiệu suất cũng như sự ổn định cho người dùng. Nó có tải Microstation PowerDraft được tối ưu hóa với số lượng WorkSets khổng lồ và nhiều tham chiếu khác nhau từ các ổ đĩa mạng được ánh xạ.

Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition đã nâng cao hiệu suất trên Hộp thoại Thuộc tính khi nó được mở trong khi chọn một ô từ thư viện di động nằm trên ổ đĩa mạng. Mô tả của GCS bây giờ có thể được sửa đổi trong hộp thoại Thuộc tính hệ thống tọa độ địa lý.

Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition free download

Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition với Dịch vụ Giải quyết Vấn đề sẽ cung cấp các công cụ đánh dấu và vạch đỏ trực tuyến để giúp tất cả người dùng trong lĩnh vực này giải quyết vấn đề của họ bằng một thiết kế. Tất cả trong tất cả Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition là một ứng dụng ấn tượng, tập trung chính vào các cải tiến hiệu suất cũng như sự ổn định cho người dùng.

Các tính năng chính của Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

  • Một ứng dụng ấn tượng đã tập trung chính vào các cải tiến hiệu suất cũng như sự ổn định cho người dùng.
  • Có tải Microstation PowerDraft được tối ưu hóa với số lượng WorkSets khổng lồ và nhiều tham chiếu khác nhau từ các ổ đĩa được ánh xạ.
  • Có hiệu suất nâng cao trên Hộp thoại Thuộc tính khi nó được mở trong khi chọn một ô từ thư viện ô nằm trên ổ đĩa mạng.
  • Mô tả của GCS bây giờ có thể được sửa đổi trong hộp thoại Thuộc tính hệ thống tọa độ địa lý.
  • Có một cột Mô tả GeoCS mới được thêm vào hộp danh sách hộp thoại Tham khảo.
  • Dịch vụ giải quyết vấn đề sẽ cung cấp các công cụ đánh dấu và vạch đỏ trực tuyến để giúp người dùng trong lĩnh vực này giải quyết vấn đề của họ bằng một thiết kế.

Tải về phần mềm Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition Full Crack

Hướng dẫn cài đặt Bentley MicroStation PowerDraft CONNECT Edition

  • Mở file Readme.txt trong phần mềm để xem hướng dẫn cài đặt